คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

     ๑  เป็นนายทหารประทวน ( ชาย ) สังกัดกองทัพบก ชั้นยศไม่เกินสิบเอก
     ๒  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญหรือสายอาชีพหรือเทียบเท่าตามหลักสูตร การศึกษาของ
           กระทรวงศึกษาธิการ
     ๓  อายุไม่เกิน ๓๐ ปี นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗
     ๔ มีความประพฤติเรียบร้อย , ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา

หลักฐานในการรับสมัคร


     ให้ผู้สมัครนำหลักฐานมาให้ครบถ้วน (ไม่ครบไม่รับสมัคร) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์การบินทหารบก ตรวจสอบในวันรับสมัคร ดังนี้

     ๑  บัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม   พร้อมสำเนา หน้า หลัง จำนวน ๒ ชุด
     ๒ รูปถ่ายภาพสี ขนาด ๑ ๑ / ๒ นิ้ว X ๒ นิ้ว เครื่องแบบปกติ หน้าตรงไม่สวมหมวก สำหรับติดใบสมัคร จำนวน ๓ รูป
     ๓  หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา ระดับตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป
     ๔  หนังสือส่งตัวจากหน่วยต้นสังกัดให้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก
     ๕  ใบประกาศนียบัตร / หรือใบสุทธิ หรือใบรับรองซึ่งแสดงว่ามีคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายสายสามัญ
          หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการพร้อมสำเนา จำนวน ๒ ชุด
     ๖  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ชุด

วิชาที่สอบ

     ๑. ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์                                  ๑๐๐   คะแนน
     ๒. ความรู้วิชาคณิตศาสตร์                                  ๑๐๐   คะแนน
     ๓. ความรู้วิชาภาษาอังกฤษ                                  ๑๐๐   คะแนน
     ๔. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย   ( เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ ๕๐ )

     ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุลงในตำแหน่งผู้ทำการบนอากาศยานเป็นประจำ ซึ่งหน่วยยินยอมให้ศูนย์การบินทหารบก  ดำเนินการปรับย้ายผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการในหน่วยบินของกองทัพบก ตามระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป