๑. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา ประเภทนักเรียนนายร้อย

          ๑.๑ สำเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. และบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกในหน่วย หรือ เหล่าสายวิทยาการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ยกเว้นหน่วยในสังกัด นส ศ. ต้องรับราชการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
          ๑.๒ มีอายุ ไม่เกิน 27 ปี
          ๑.๓ มีความสูงไม่ต่ำกว่า 162.5 เซนติเมตร
          ๑.๔ มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม และขนาด ร่างกาย BMI (BODY MASS INDEX) ไม่เกิน 28

วิชาที่สอบ
       
-  วิชาฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบิน (PHYSICS AND MATHEMATICS FOR AVIATION)
          -  วิชาภาษาอังกฤษ
          -  การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
          -  ทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์
          -  ทดสอบจิตวิทยาการบิน และตรวจสุขภาพร่างกาย

สิทธิที่จะได้รับระหว่างการฝึกศึกษา
       
-  หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ.ชั้นประถม ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย เดือนละ  2,800  บาท
         -  หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นมัธยม ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย เดือนละ  5,500   บาท

เมื่อสำเร็จการศึกษาบรรจุเป็นนักบินประจำกอง 
        
- รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย
           - ร.ต. - ร.อ.      เดือนละ  10,000  บาท
           - พ.ต. - ขึ้นไป   เดือนละ  13,200  บาท
              และเงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน เดือนละ 15,000 บาท


๒. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา ประเภทนายทหารทั่วไป และนายทหารชั้นประทวน

         

             ๑   เป็นนายทหารสัญญาบัตรทั่วไป(ชาย) สังกัดกองทัพบก ชั้นยศไม่เกินร้อยโท มีเวลารับราชการ เป็นนายทหาร
สัญญาบัตรมาแล้วไม่เกิน ๒ ปี หรือนายทหารประทวน ( ชาย ) ชั้นยศ สิบตรี – จ่าสิบเอก สังกัดกองทัพบก
             ๒   มีคุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยจะต้องผ่านการศึกษาในวิชาและมีจำนวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้
                   ๒.๑ วิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

                   ๒.๒ วิชาฟิสิกส์ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
              ๓   อายุไม่เกิน ๒๗ ปี นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗

              ๔  มีร่างกายสมบูรณ์   แข็งแรง   มีความสูงไม่ต่ำกว่า   ๑๖๒.๕ เซนติเมตร และมีค่า BMI    ( BODY MASS INDEX )
ระหว่าง ๑๖.๕ – ๒๖.๙
               ๕ ไม่เคยพ้นสภาพการเป็นศิษย์การบิน จากสถาบันการฝึกบินใด ๆ มาก่อน         
               ๖  มีความประพฤติเรียบร้อย , ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา

หลักฐานในการรับสมัคร
          
ให้ผู้สมัครนำหลักฐานมาให้ครบถ้วน (หลักฐานไม่ครบไม่รับสมัคร) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ศบบ. ตรวจสอบในวันรับสมัคร ดังนี้
               ๑   บัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม   พร้อมสำเนา หน้า หลัง จำนวน ๒ ชุด
               ๒ รูปถ่ายภาพสี ขนาด ๑ ๑ / ๒ นิ้ว X ๒ นิ้ว เครื่องแบบปกติ หน้าตรงไม่สวมหมวกสำหรับติดใบสมัคร จำนวน ๓ รูป
               ๓ หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา ระดับตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
               ๔ หนังสือส่งตัวจากหน่วยต้นสังกัดให้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก
               ๕ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน   ๒   ชุด
               ๖ สำเนาคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก และครั้งสุดท้าย , สำเนาคำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย ,
สำเนาคำสั่งรับเงินเพิ่ม ( ถ้ามี )
               ๗ สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรายงานผลเป็นรายวิชาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน ๒   ชุด
               ๘ สำเนาหลักฐานการรายงานผลการศึกษาทุกระดับที่ลาศึกษา (หลักฐานในข้อ ๑  ถึงข้อ  ๘ สำหรับผู้สำเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี  หลังเข้ารับราชการ )   ประกอบด้วย
                         ๘.๑ สำเนา   ผนวก ก   แบบรายงานการขออนุมัติ
                         ๘.๒ สำเนา ผนวก ข   บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา
                         ๘.๓ สำเนา ผนวก ค   รายงานผลการศึกษาข้าราชการ
                         ๘.๔ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาเป็นรายวิชา
                         ๘.๕ สำเนาใบรับรองคุณวุฒิชั้นสูงสุดก่อนเข้ารับราชการ
                         ๘.๖. สำเนาใบตอบรับบันทึกประวัติผลการศึกษาจาก กรมยุทธศึกษาทหารบก หรืออนุมัติผ่อนผันการลาศึกษา
ไม่ถูกต้องตามระเบียบกองทัพบก จาก กรมยุทธศึกษาทหารบก
                         ๘.๗ สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง  
พร้อมกับใบรายงานผลการศึกษาเป็นรายวิชา
                         ๘.๘ หนังสือรับรอง และยินยอมให้เข้ารับการศึกษาของผู้บังคับบัญชา ระดับตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพล  
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
                         ๘.๙ หนังสือยินยอมของเหล่าสายวิทยาการให้ปรับย้ายประจำ ศูนย์การบินทหารบก   ตั้งแต่วันเข้ารับการศึกษา        

วิชาที่สอบ
           
๑ ความรู้วิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์   ที่เกี่ยวข้องกับการบิน
              ( PHYSICS AND MATHEMATICS FOR AVIATION )                 ๑๐๐   คะแนน
               ๒ ภาษาอังกฤษ   (การตอบปัญหาจากการอ่านและการตอบปัญหาจากการฟัง)     ๑๐๐   คะแนน
               ๓ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย   ( เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๕๐ )