NIGHT  FLYING


            ในเวลากลางวัน  เราสามารถมองเห็นได้ดีกว่าเวลากลางคืน  เนื่องจากมีแสงสว่างเพียงพอต่อการมองเห็น เรา จึงสามารถมองเห็นเส้นขอบฟ้า ภูเขา แม่น้ำ  ลำคลอง  ถนน และพื้นที่ต่างๆ 
 โดยรอบชัดเจนความมืดเป็นสิ่งที่จำกัดการมองเห็นของเรา
             สิ่งที่เรามองเห็นและสามารถจำแนกได้เป็นอย่างดีในเวลากลางวัน  จะแตกต่างไป เมื่อเป็นเวลากลางคืน     แม่น้ำจะมองเห็นเป็นแนวเส้นสีดำ     ถนนจะมองเหมือนแนวดวงไฟเป็นต้น
             การบินกลางคืน  มีข้อได้เปรียบหลายประการ คือ สามารถสังเกตุเห็นอากาศยานเครื่องอื่นๆ ได้ง่ายชึ้น  สภาพอากาศค่อนข้างเย็นสบายและลมค่อนข้างจะสงบกว่าเวลากลางวัน  เป็น
สภาวะที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการบินของอากาศยาน
             สิ่งสำคัญ  ๒  อย่างที่เราต้องใช้ในการบินกลางคืนคือ  สายตาของเรา และเครื่องวัดประกอบการบิน

ทัศนวิสัยในเวลากลางคืน

            ในเวลากลางวัน  สายตาของเราสามารถบอกถึงรายละเอียดของสิ่งที่เรามองเห็นได้ชัดเจน     แต่ในเวลากลางคืน  สายตาของเราจะบอกได้เพียงรูปทรงของ
วัตถุที่เรามองเห็นเท่านั้น  ทำให้เราต้องคาดคะเนถึงสิ่งที่เรามองอยู่ในเวลากลางคืน

การมองเห็นในเวลากลางคืน

              ต้องใช้เวลาประมาณ  ๓๐  นาที  เพื่อปรับสายตาเราให้คุ้นเคยกับความมืด   เราสามารถเพื่มความสามารถในการมองเห็นในเวลากลางคืนได้  หากเราได้มีการฝึกและปฏิบัติดังนี้
                          ๑. อย่ามองหรือให้ตาสัมผัสแสงสว่างจ้าโดยตรงเพราะมันจะทำให้สายตาของเราลดความสามารถในการมองเห็นในเวลากลางคืน
                          ๒. ใช้ไฟสีแดงในห้องนักบิน และปรับความเข้มของแสงไฟให้น้อยที่สุด แต่ให้เพียงพอต่อการมองเห็น
                          ๓. อย่าจ้องมองเพียงจุดเดียวเป็นเวลานานๆ  จะต้องมองกวาดไปที่อื่นๆ  สม่ำเสมอ
                          ๔. เราสามารถมองวัตถุต่างๆได้ดีขึ้น  หากเราไม่จ้องมองที่จุดศูนย์กลางของวัตถุ  แต่ใช้การมองกวาดโดยรอบวัตถุ  และใช้การเห็นรูปทรงด้านนอกของวัตถุโดยรอบแทน
                          ๕. ถ้าการมองเห็นเริ่มเบลอ ( Blur ) ไม่ชัดเจนให้กระพริบตา

การอ่านเครื่องประกอบการบิน


               เปิดและปรับแสงไฟให้มีแสงน้อย  แต่เพียงพอในการมองเห็นเครื่องวัดประกอบการบินโดย
                           ๑. ปรับ  Rheostar ให้มีแสงไฟส่องเครื่องวัดให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
                           ๒. การอ่านเครื่องวัดประกอบการบินให้ใช้วิธีกวาดสายตา

การอ่านแผนที่

              ในการบินเดินทาง ( cross - country ) การเดินอากาศมีความสำคัญในการบินกลางคืน
                            ๑. ศีกษาแผนทีอย่างละเอียดก่อนทำการบิน
                            ๒. อย่าใช้สีแดงในการทำเครื่องหมายบนแผนที่เพราะสีแดงไม่สามารถมองเห็นได้ภายใต้แสงสีแดงของไฟภายในห้องนักบิน

สภาพอากาศ


               สภาพอากาศที่ไม่ดีจะจำกัดในการมองเห็นในเวลากลางคืน เราต้องหลีกเลี่ยงการบินในสภาพอากาศที่เลวร้าย  มีพายุ  หมอก  ฯลฯ

การหลงสภาพ ( Vertigo )

                ในเวลากลางวัน เรารู้ท่าทางการบินของอากาศยานโดยใช้การมองเปรียบเทียบกับเส้นขอบฟ้า ในเวลากลางคืนอาจจะมองไม่เห็นเส้นขอบฟ้า  เราอาจจะสับสนเห็นไฟจากบ้านเรือน  และ
ตัวเมือง  เป็นดวงดาวและเห็นแสงจากดวงดาวกลายเป็นไฟจากบ้านเรือน  และตัวเมือง  เมื่อนักบินสูญเสียความรู้สึกสมดุลย์เรื่มสับสน  เป็นการเริ่มต้นการหลงสภาพโดยจะไม่รู้ท่าทางการบินของ
อากาศยานของตนเอง  และจะไม่รู้ว่ากำลังไต่  ร่อน  หรือเลี้ยวอยู่
               เครื่องวัดประกอบการบิน  เป็นเครื่องช่วยเพื่อหลีกเลี่ยงการหลงสภาพ    โดยการ  cross check     เครื่องวัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ   โดยจะต้องสนใจและเชื่อมั่นใน
เครื่องวัดประกอบการบิน

การฝึกบินในสนามบิน

               การฝึกบินในบริเวณสนามบินเป็นการฝึกทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติ    เป็นพื้นฐานที่ใช้ในการบินเดินทาง   การติดต่อสื่อสาร   ควบคุมในบริเวณสนามบินจะเกี่ยวข้องกับการใช้แสงไฟ
 เป็นเครื่องหมายสัญญาณต่างๆ เข้ามาควบคุมด้วย  โดยเฉพาะเมื่อเกิดกรณี วิทยุในการติดต่อสื่อสารเสีย ติดต่อกับหอบังคับการบินไม่ได

การตรวจก่อนบินในเวลากลางคืน

               การตรวจก่อนบินอย่างละเอียดเป็นสิ่งสำคัญและควรทำการตรวจในขณะที่ยังมีแสงสว่างเพียงพอก่อนจะมืด  หากต้องทำการตรวจในเวลากลางคืน  ต้องใช้ไฟฉายช่วยส่องสว่างใน
การตรวจก่อนบิน
                ในการตรวจอากาศยานก่อนทำการบิน จะต้องตรวจและมั่นใจว่าอุปกรณ์ต่างๆ ต่อไปนี้ใช้การได้
                             ๑. Position lights ( navigation lights )
                             ๒. Landing lights
                             ๓. Instrument lights
                             ๔. Anticollision light
                             ๕. วิทยุ
                ข้อพึงระวัง จะต้องไม่ทำการบินกลางคืนหากอุปกรณ์ดังกล่าวช้างต้นใช้การไม่ได้

การบินในวงจรการบินของสนามบินเวลากลางคืน


                 การบินในวงจรการบินของสนามบินในเวลากลางคืน ปฏิบัติเช่นเดียวกับในเวลากลางวัน  มีเพิ่มเติมการใช้ไฟ  Landing light  เพิ่มเติมดังนี้
                 เปิดไฟ   Landing light  ณ  จุดต่างๆดังนี้
                 ๑. Entry leg
                 ๒. Final leg ( หมายเหตุ ติดต่อหอบังคับการบิน  แจ้งบริเวณที่จะลง )
                 ๓. Take off leg
                 ๔. Departure leg
                 ๕. เมื่อนำอากาศยานจอด
                 หมายเหตุ   เมื่อจอดอากาศยานไฟ Position light  จะต้องเปิดไว้จนกว่า  Main roter blade หยุดหมุนและโยงยึดเรียบร้อยจึงจะปิด

คำแนะนำเพื่มเติม


               ๑. ไฟฉาย เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการบินกลางคืน( ควรมีไว้ประจำตัว )
               ๒. ในการบินกลางคืนอากาศยานต้องเปิด Position lights
               ๓. ก่อนบินกลางคืนควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแสงสว่างมากๆ อย่างน้อย  ๒๐ นาที
               ๔. ในการกวาดสายตามองดูอากาศยานอื่นๆ  ในขณะทำการบินกลางคืนใช้วิธีมองเยื้องจากจุดศูนย์กลางยังวัตถุ และหลีกเลี่ยงการมอง  ณ  จุดใดจุดหนึ่ง
เป็นเวลานาน
               ๕. การบินเพื่อเข้าทำการลง  ปฏิบัติเช่นเดียวกับในเวลากลางวัน