๑. ที่ตั้งหน่วย
                ปัจจุบันมีที่ตั้งอยู่ใน ศูนย์การบินทหารบก  (ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา)

๒.วันสถาปนาหน่วย
                กองพันบินที่ ๑ (กอง บ.ปีกหมุนที่ ๑ เดิม) มีเกียรติประวัติอันยาวนาน และวีรกรรมมากมาย ซึ่ง กองพันบินที่ ๑ ได้รับการจัดตั้งเป็น หน่วยบินปีกหมุนหน่วยแรกของประเทศไทย เมื่อ ๙ ม.ค. ๑๑ ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่ ๑๐/๑๑ ลง ๙ ม.ค. ๑๑ จึงถือว่า เป็นวันที่ให้กำเนิดของ กองพันบินที่ ๑ และในทุกวันครบรอบวันสถาปนาแต่ละปีจะจัดให้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้กับข้าราชการที่เคยสังกัดกองพันบินที่ ๑ ที่ได้เสียสละชีพเพื่อชาติเป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

๓. ประวัติความเป็นมาของหน่วย
          ๓.๑ กล่าวทั่วไป
          กองพันบินที่ ๑ เดิมได้จัดตั้งเป็น ร้อย.บ.ปีกหมุน  เมื่อ ๙ ม.ค. ๑๑  ณ บริเวณใน ศูนย์การทหารปืนใหญ่   
ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี และได้ย้ายที่ตั้งไปเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ ในครั้งแรกใน   กรมการบินทหารบก และได้เปลี่ยนชื่อเป็น
กอง บ.ปีกหมุนที่ ๑ เมื่อ ๑๗ ก.พ. ๑๕ กองบังคับการเดิม คือ บก.พัน.บ. ในปัจจุบันมีที่ตั้งอยู่ใน ศูนย์การบินทหารบก  (ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา) และได้ย้าย กองบังคับการอีกครั้ง ไปตั้งบริเวณอาคารใหม่หมายเลข ๑๓๘/๒๘
          ๓.๒ คำสั่งการจัดตั้งหน่วย
                   - เป็น ร้อย บ.ปีกหมุน เมื่อ ๙ ม.ค. ๑๑ ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่ ๑๐/๑๑ เรื่อง ให้จัดตั้ง ร้อย บ. ปีกหมุน
ลง ๙ ม.ค. ๑๑
                    - เป็น ร้อย บ. ปีกหมุนที่ ๑ เมื่อ ๑๙ ม.ค. ๑๔ เนื่องจาก ทบ.ได้อนุมัติให้จัดตั้ง ร้อย บ.ปีกหมุนที่๒ ขึ้นมาตาม
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ)ที่ ๕๒/๑๔ เรื่อง ให้เปลี่ยนชื่อ ร้อย บ.ปีกหมุน ลง ๑๙ ม.ค. ๑๔

                    - เป็น กอง บ.ปีกหมุนที่ ๑ เมื่อ ๑๗ ก.พ. ๑๕ เนื่องจาก ทบ. ได้อนุมัติให้จัดตั้ง กอง บ.ปีกหมุนที่ ๙ (ผสม) ขึ้นมาตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่ ๓/๑๕ เรื่อง ให้แปรสภาพ ร้อย บ.ปีกหมุนที่ ๑ และ ร้อย บ.ปีกหมุนที่ ๒   เป็นกอง บ.ปีกหมุนที่ ๑
และ กอง บ.ปีกหมุนที่ ๒ ลง ๑๗ ก.พ. ๑๕
                    - เป็น กองพันบินที่ ๑ เมื่อ ๑ ต.ค. ๕๙  ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๔๖/๕๙ เรื่อง ปรับการจัดหน่วยบิน ทบ.
ลง ๑๘ ต.ค. ๕๙

๔. อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์
          การจัดตั้งหน่วย จัดตาม อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์หมายเลข ๑ - ๕๗ ลง ๒๔ เม.ย. ๐๙  มีการจัดดังนี้
                   - บก.ร้อย
                   - ตอนปฏิบัติการ
                   - ๓ หมวดขนส่งทางอากาศ
                   - หมวดบริการและซ่อมบำรุง
          และได้มีการแก้ไขได้ยกเลิก และให้ใช้อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์หมายเลข ๑ - ๕๗ ลง ๒๙ พ.ย. ๑๙
 ซึ่งมีการจัดดังนี้ .-
                   - กองบังคับการกองบิน
                   - ตอนปฏิบัติการ
                   - หมวด บ.ปีกหมุนโจมตี
                   - ๓ หมวดขนส่งทางอากาศ
                   - หมวดบริการและซ่อมบำรุง

          ปัจจุบันมีการแก้ไขได้ยกเลิก อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์หมายเลข ๑ - ๕๗ ลง ๒๙ พ.ย. ๑๙ และใช้อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์หมายเลข ๑ - ๒๕ ซึ่งมีการจัด ดังนี้

                   - กองบังคับการกองพัน
                         - ร้อย.บก.พัน.บ.๑
                         - มว.สื่อสารการบิน
                         - มว.บร.และซบร.
                         - ตอนยานยนต์
                   - ร้อย.บ.ปีกหมุนที่ ๑
                         - ตอนปฏิบัติการ
                         - ๒ มว.บ.ใช้งานทั่วไป
                         - ๑ มว.บ.ลว.และโจมตี
                   - ร้อย บ.ปีกหมุนที่ ๒ 
                         - ตอนปฏิบัติการ
                         - ๒ มว.บ.ใช้งานทั่วไป
                         - ๑ มว.บ.ลว.และโจมตี