กิจกรรม
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชทานพระเพลิง พระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
เมื่อ ๒๑ ก.ค. ๖๐