การตรวจสภาพความพร้อมรบ
การฝึก กองพันบินเฉพาะกิจ
๒ มี.ค. ๖๑