กิจกรรม "จิตอาสา ถายชัยมงคล"
ณ วัดบ่อแก้ว
๓๐ มี.ค. ๖๑