กองพันบินที่ ๑ รับการสำรวจนิรภัยการบิน
ประจำปี ๒๕๖๑
๗ พ.ค. ๖๑