กองพันบินที่ ๑
รับการตรวจคุณภาพชิวิต ประจำปี ๒๕๖๑
จากคณะผู้ตรวจ ศบบ.
เมื่อ ๑ มิ.ย. ๖๑