ภารกิจ       
สนับสนุนโดยตรงแก่หน่วยต่างๆ ในการขนส่งทางอากาศทั้งทางยุทธวิธีและการส่งกำลังบำรุงและใช้อาวุธยิงจากทางอากาศ
สนับสนุนหน่วยที่ปฏิบัติการรบติดพันอย่างจำกัด

ขีดความสามารถ
  • ในสภาพอากาศที่มีทัศนวิสัยดี สามารถปฺฏิบัติการสนับสนุนหน่วยทหารของกองพลในเขตหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
  • ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน  แต่สามารถปฏิบัติการอย่างจำกัดในสภาพอากาศที่ต้องใช้เครื่องมือช่วยในการบิน
  • ใน 1เที่ยวบิน สามารถขนส่งทางอากาศให้แก่กองร้อยอาวุธเบาพร้อมอาวุธประจำหน่วยได้ 1 กองร้อย
  • และยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่กองพลได้
  • ใช้เป็นเครื่องบินพยาบาลส่งกลับของผู้เจ็บป่วยทางอากาศได้
  • ให้การสนับสนุนหน่วยระดับกองร้อยด้วยการขนส่งยุทโธปกรณ์ในการซ่อมบำรุงได้
  • สามารถใช้ในกิจการพิเศษอื่น ๆ  เช่น การควบคุมการจราจรทางอากาศ การติดต่อและเข้าร่วมปฏิบัติการ
  • ในการป้องกันที่ตั้งหน่วย และที่ตั้งอื่น ๆ 
  • สามารถใช้อาวุธทางอากาศสนับสนุนหน่วยที่ปฏิบัติการรบติดพันได้อย่างจำกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

จัดชุดบินสนับสนุนกองทัพภาคต่างๆ ดังนี้ 

          1. หน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 3   ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จว.พิษณุโลก
          2. ชุดปฏิบัติการบินทหารบกกองกำลังผาเมือง  ค่ายขุนเณร  อ.เมือง  จว.เชียงใหม่
          3. ชุดปฏิบัติการบินทหารบกหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3  ค่ายเม็งรายมหาราช  อ.เมือง  จว.เชียงราย
          4. ชุดปฏิบัติการบินทหารบกกองกำลังนเรศวร  อ.เมือง  จว.ตาก 
          5. ชุดปฏิบัติการบินทหารบกกองกำลังอโนทัย ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา  อ.เมือง  จว.ปัตตานี