ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม
 
 

 

 พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
และคณะ ศบบ. ตรวจความพร้อม กบท.ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย.๕๙


พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล
ผบ.ศบบ.
ตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุป
หน่วยบินเฉพาะกิจ ๓๑๖
เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๕๙


พ.อ.เชาวน์โรจน์ สอโส
รอง ผบ.ศบบ. ( ๑ ) ผู้แทน ผบ.ศบบ.
ร่วมพิธวันี
สถาปนา กอง บ.๒
ณ กอง บ.๒
เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๕๙พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
ปฏิบัติภารกิจสนับสนุน ผบ.ทบ.
และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการปฏิบัติงาน
และ ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยในพื้นที่ จชต. ด้าน จว.ป.น.
เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๕๙


พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.

เป็นประธานในประเพณีสงกรานต์ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๕๙

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธี

วางศิลาฤกษ์เสาธงหน้า บก.ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๕๙
พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
และคณะผู้บังคับบัญชา
ลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาสหทัยสมาคม
ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๕๙

พันโทหญิง ศุภวรรณ ยุทธศิลป์กุล 
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. 
และคณะชมรมแม่บ้าน ศบบ.

อบนมฟื้นฟูอาชีพให้กับสมาชิก
ชมรมแม่บ้าน ศบบ. การทำข้าตังเสวย
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ เม.ย.๕๙พันโทหญิง ศุภวรรณ ยุทธศิลป์กุล 
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. 
และคณะชมรมแม่บ้าน ศบบ
.
ร่วมงานแถลงข่าวการออกร้านกาชาด
ของ สมาคมแม่บ้าน ทบ. ประจำปี ๒๕๕๙
ณ สโมสร ทบ.
เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๕๙

พันโทหญิง ศุภวรรณ ยุทธศิลป์กุล 
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. 
และคณะชมรมแม่บ้าน ศบบ
.
เยี่ยมและมอบของแก่บุตรที่พิการ
ของศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๕๙

การตรวจสอบและจัดมาตรฐานการบินนักบินประจำกองที่มิได้สังกัดหน่วยบิน 13-15 มิ.ย.59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าาหน้าที่สหกรณ์
จัดสรรทุนสวัสดิการเพื่อการศึกาาบุตรสมาชิก และปรับเปลี่ยนกำหนดวันและวงรอบการส่งเอกสาร
ประกาศกำหนดวันและวงรอบการส่งเอกสารการทำนิติกรรมทางการเงินของสมาชิก

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ข.1101/16 ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเรือนแถวนายทหารประทวน หมายเลข ค.1203/18 ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศงานจ้างจัดหาหลักสูตรฝึกบินและฝึกทบทวนการซ่อมบำรุง ฮ.ท.412 ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถพยาบาล แบบที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงโรงนอนทหารจุ ๑๒๐ คน
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงาบประมาณ 2559
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงาบประมาณ 2559
ประกาศซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ข. 1203/18 ของศูนย์การบินทหารบก ประจำปีงาบประมาณ 2559
ประกาศซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ข. 1101/16 ของศูนย์การบินทหารบก ประจำปีงาบประมาณ 2559
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงนอนทหาร จุ 120 คน ประจำปี 59 ของ ศบบ.
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาล แบบที่5 สนับสนุนหน่วยตรวจโรค ศูนย์การบินทหารบก จำนวน 1 คัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน
ประกาศเชิญชวน , เอกสารประกวดราคา และประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาซ่อมเรือนแถว น.ประทวน 4 หลัง ปี59
ประกาศผู้ชนะ งานแฟลต น.ประทวน
ประกาศผู้ชนะและผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเก็บ
ประการศร่างเปิดเผยราคากลาง,ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราค งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถว น.ประทวน 4 หลัง
ประกาศราคากลาง งานจ้างจัดหาเครื่องแต่งกาย สนับสนุนกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันชายแดน ปี 59
ประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเหมาซ่อมคลังกระสุน และคลัง สป.5 ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ ศบบ.
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเก็บ ฮ. และอาคารโรงเก็บ บ. ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปา ประจำปี 2559
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารแฟลตนายทหารชั้นประทวน ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปา ประจำปี 2558
ประกาศราคากลางงานจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2559
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมโรงนอน จุ 100 คน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงประปา ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ ศบบ.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเก็บ ฮ. ของ ศบบ.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารแฟลต

ประกวดราคา จ้างซ่อมโรงนอนทหาร จุ 100 คน หมายเลขอาคาร ก.๐๒๐/๑๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศประกวดราคา จ้างซ่อมโรงนอนทหาร จุ 100 คน ของ ศบบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ในชุดผลิตน้ำประปา
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับบำรุงรักษาอากาศยาน โดยวิธีพิเศษ
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมเครื่องสูบน้ำ ในชุดผลิตน้ำประปา แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศการจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ในชุดผลิตน้ำประปา ของ ศบบ. แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 


  แผนกฝึกอากาศยานจำลอง
  รร.การบิน ทบ.

 นักบินสมทบ หมวดบิน C

  ประจำเดือน
 


คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
 
ฮ.ลว.๕๕๐

ปรับปรุงเมื่อ ๒๘ เม.ย.๕๙