ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ชั้นนายร้อย หมายเลข ข.1003/15 ของ ศูนย์การบินทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2561

-การเสนอข้อมูลคุณลักษณะอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา

-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมปรับปรุงคลังกระสุน ของ ศูนย์การบินทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2561

-ประกวดราคาจ้างงานซ่อมบำรุงระบบประปา ของ ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ประกาศร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมบำรุงระบบประปา

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายร้อย ข.1003-15

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานก่อสร้างโรงรถหลังคาสูง จุ 10 คัน 1 หัวโรง (พัน.ซบร.บ.ทบ.) จำนวน 1 หลัง ของ ศบบ

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมบำรุงระบบประปา ปี 61

 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมอาคาร บก.รร.การบิน ทบ.หมายเลข ก.002/13,งานซ่อมโรงรถจุ 14 คัน หมายเลข ก.103/16และโรงเก็บ ฮ.ล.47 ดี หมายเลข 233/37 รวม 3 หลัง

 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหาร จุ 10 ครอบครัว หมายเลข ข.806/13 , ข.1204/18 และ ข.1305/18 รวม 3 หลัง

 

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงห้องแถวนายสิบ จุ 10 ครอบครัว หมายเลขอาคาร ค.702/15 , ค.1003/16 , ค.1006/16 , ค.203/13 และ ค.1302/18 รวม 5 หลัง

 

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหาร จุ 10 ครอบครัว หมายเลข ข.705/11 ข.706/11 ข.803/12 และ ข.805/13 รวม 4 หลัง แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ.

 

-ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาดิเล็กทรอนิกส์ และประกาศราคากลาง งานซ่อมอาคาร บก.รร.การบิน ทบ. หมายเลข ก.002/13 ง่านซ่อมโรงรถจุ 24 คัน หมายเลข ก.103/16 และงานซ่อมโรงเก็บ ฮ.ล.47 ดี (กบท.ศบบ.) หมายเลข 233/37 รวม 3 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ ศบบ.

 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์การบินทหารบกหมายเลข ก.026/15 ของ ศบบ. จว.ลพบุรี ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2560

 

-ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมางานซ่อมอาคาร บก.รร.การบิน ทบ.หมายเลข ก.002/13, งานซ่อมโรงรถจุ 24 คัน หมายเลข ก.103/16 และงานซ่อมโรงเก็บ ฮ.ล.47 ดี (กบท.ศบบ.) หมายเลข 233/37 รวม 3 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ ศูนย์การบินทหารบก

 

-การเสนอข้อมูลคุณลักษณะอากาศยานเฮลิคอปเตอร์โจมตี เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา

 

-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีประกวดราคาจ้างเหมางานซ่อมอาคาร บก.รร.การบิน ทบ. หมายเลข ก.002/13 , งานซ่อมโรงรถจุ 24 คัน หมายเลข ก.103/16 และงานซ่อมโรงเก็บ ฮ.ล.47 ดี (กบท.ศบบ.) หมายเลข 233/37 รวม 3 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2561


- ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหาร จุ 10 ครอบครัว หมายเลข ข.705/11 , ข.706/11 , ข.803/12 และ ข.805/13 รวม 4 หลัง