พล.ต.ชนินทร์    ตันสุวรรณรัตน์ ผบ.ศบบ.เป็นประธานในพิธีรับการบรรจุ ฮ.ท.๖๐ รุ่น L ณ มว.บร. และ ซบร.  
กอง บ.ปีกหมุนที่ ๙ (ผสม) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ เม.ย.๕๖