.


ในห้วงเดือน เม.ย.-พ.ค.๖๑ ขอเชิญกำลังพล,ครอบครัว ศบบ. และประชาชนทั่วไป
เที่ยวชมและถ่ายภาพ ถนนดอกราชพฤกษ์ ภายใน ศบบ. บริเวณ ถนน ณ นคร เส้นทาง พัน.บ.๓ - พัน.ปฐบ.