.


พ.อ.วรุตม์ นนทวงษ์ รอง ผบ.ศบบ. (๒)
ให้การต้อนรับ คณะ จก.ขส.ทบ.
เข้าตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงของ ศบบ.
ตามแผนการจรวจกิจการส่งกำลังบำรุง ประจำปี ๒๕๖๑
ณ ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๑