.


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแผนดิน
เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
ณ หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๑