.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต
สำหรับกำลังพลกองทัพบก ณ ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๑