.


คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบาย และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ของชมรมแม่บ้าน ศบบ. ณ ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๑