.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธี มอบเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต
สำหรับกำลังพลกองทัพบก ณ ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๐