.


คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐