.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญาญาบัตร
และเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ณ ห้องประชุม (๔) บก.ศบบ. เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๐