.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องยศ ให้กับนายทหารที่เลื่อนยศสูงขึ้น
ณ บก.ศบบ. เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๖๐