.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
และครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ณ บก. ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๐