.


คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. และคณะฯ เยี่ยม และมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพล ศบบ. ณ บ้านพักฯ ศบบ. เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๖๐