.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่
กำลังพลพี่เกษียณอายุราชการ, กำลังพลที่ปรับย้ายเข้าประจำ บก.มทบ.
และกำลังพลที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ
ณ สโมสรนายทหาร ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๐